0341-455308 info@aquative.nl

Hieronder vindt u de vragen die wij vaak voorbij zien komen. Mocht u een vraag hebben die onderstaand niet staat vermeld, neem dan gerust contact met ons op.

Wie moet de watermonsters nemen?
Aan het nemen van watermonsters worden strenge eisen gesteld. De monstername mag alleen worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Aquative is gecertificeerd voor het nemen van watermonsters.
Hoeveel watermonsters moet ik laten nemen?
Het aantal watermonsters dat u dient te nemen hangt af van het aantal tappunten in de installatie. Onze adviseurs kunnen u helpen het aantal watermonsters te bepalen.
Hoe vaak moet ik watermonsters laten nemen?

Prioritaire instellingen moeten 2 keer per jaar watermonsters laten nemen.

Wie moet de risicoanalyse legionella uitvoeren?

Een risicoanalyse en beheersplan legionella mag bij prioritaire instellingen alleen worden uitgevoerd door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf. Aquative is een BRL6010 gecertificeerd bedrijf.

Wat moet ik doen aan legionella preventie?

Eigenaren van drinkwaterinstallaties zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren hiervan.

Voor een goed legionellabeheer moet u onder andere voldoen aan onderstaande punten:

– Zorgdragen voor een actuele risicoanalyse
– Maatregelen volgens het beheersplan uitvoeren (o.a. keerklep controle)
– Een logboek bijhouden
– Periodiek watermonsters nemen
– Een normoverschrijding van legionella melden bij de ILT
– Bij een ernstige overschrijding van legionella in drinkwater uw klanten/gebruikers      hierover inlichten

Aquative kan u helpen uitvoering te geven aan bovenstaande punten, zodat u volledig voldoet aan de wet- en regelgeving.

Wat wordt bedoeld met zorgplicht?
Eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties die niet onder de prioritaire groep vallen, moeten er zorg voor dragen dat het drinkwater op het tappunt voldoet aan de wettelijk daaraan gestelde eisen. Zij moeten dus minimaal kunnen aantonen dat er aandacht is besteed aan legionellapreventie, bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een risicoanalyse.
Wat wordt verstaan onder prioritaire instellingen?

Prioritaire instellingen zijn:

  • Ziekenhuizen
  • Zwembaden en sauna’s
  • Zorginstellingen
  • Inrichtingen met een logiesfunctie, waaronder hotels, bed&breakfast met meer dan 5 slaapplaatsen, (mini)campings, bungalowparken en jachthavens
  • Celinrichtingen en asielzoekerscentra
  • Sinds 1 juli 2011 zijn truckstops ook aangewezen als prioritaire instelling
Moet ik een risicoanalyse legionella laten uitvoeren?
Locaties waar de volksgezondheid een groot risico loopt als er legionellabacteriën in het drinkwater zitten zijn volgens de wet prioritaire instellingen. Prioritaire instellingen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de legionella wet- en regelgeving en moeten een risicoanalyse laten uitvoeren. Eigenaren van een collectieve drinkwaterinstallatie moeten voldoen aan de zorgplicht.
Hoe lang moet ik wachten op de uitslag van de monsternames?
U kunt de uitslag van de monstername na 10 dagen verwachten. Dit kunnen wij helaas niet versnellen omdat de monsters deze periode op kweek moeten staan om u van een betrouwbaar resultaat te kunnen voorzien.