0341-455308 info@aquative.nl

Overeenkomstig het Bouwbesluit, het Drinkwaterbesluit en de aansluitvoorwaarden van de drinkwaterbedrijven in Nederland moeten drinkwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 “Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties”. Deze norm wordt uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). De norm is om een aantal redenen algemeen gehouden, onder andere met het oog op de verschillende omstandigheden waaronder de drinkwaterbedrijven het drinkwater leveren en de verschillen in samenstelling daarvan. Om tot een goede harmonisatie in de uitvoering van drinkwaterinstallaties te komen, wordt in de Waterwerkbladen een nadere uitwerking gegeven van wat in de norm in algemene zin wordt gesteld. In de Waterwerkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen. Daarnaast zijn voor bepaalde situaties tevens aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. Het in de Werkbladen gestelde moet worden beschouwd als standaardvoorwaarden waaraan een drinkwaterinstallatie moet voldoen om in overeenstemming te zijn met NEN 1006.

De NEN 1006 is in 2015 in zijn geheel herzien en in het najaar van 2015 gepubliceerd. Als gevolg daarvan zijn ook alle Waterwerkbladen herzien. Deze herziening heeft gefaseerd in 4 groepen plaatsgevonden en is inmiddels gereed. De groepen zijn te herkennen aan de versiedata “dec 2015”, “jan 2017”, “jan 2018” en “okt 2018”.

Via onderstaande link kunt u alle waterwerkbladen inzien.